Tạo mục lục tự động trong Office
2007 Bài viết hướng dẫn tạo một mục lục tự động giúp bạn tiết kiệm thời
gian và công sức bằng cách tận dụng những tiện ích có sẵn được nâng cấp
thân thiện trong MS Word 2007. Để tạo ra mục lục, bạn đánh dấu cấp độ
nội dung và tiến hành chèn mục mục bằng chức năng có sắn của trình soạn
thảo.

Đánh dấu nội dung và trích xuất thành mục lục


Bước 1: Mở văn bản bạn cần tạo mục lục tự động

Tạo mục lục tự động trong Word 2007 1

Bước 2: Bạn chọn References trên trình đơn thông minh của bộ MS Office 2007

Tạo mục lục tự động trong Word 2007 2

Bước 3: Lựa chọn vùng chức năng tạo mục lục tự động Table of Contents..

Tạo mục lục tự động trong Word 2007 3

Bước 4: Mục lục tự
động được tạo trên nguyên tắc cấp độ nội dung, vì vậy, để tạo nó bạn
phải lựa chọn cấp độ nội dung cho phù hợp. Ví dụ: 3 phần mở đầu, nội
dung, kết luận.. bạn chọn level 1, các nội dung nhỏ hơn sẽ chọn level
lớn hơn như level 2. Level

3. Phần trình bày dưới sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn dễ hình dung.
Để đánh dấu đề mục trong bảng mục lục, các bạn chỉ cần đặt vị trí trỏ chuột vào dòng chứa đề mục và xác định mức (level):

Tạo mục lục tự động trong Word 2007 4

Các bạn thao tác tương tự với các đề mục khác, chú ý chọn level thích hợp.
Tạo mục lục tự động trong Word 2007 5

Sau khi đã hoàn thành việc xác định mức độ các đề mục trong bảng mục lục
các bạn di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần chèn mục lục và nhấn
chọn biểu tượng Table of Contents...
Tạo mục lục tự động trong Word 2007 6

Bạn có thể chọn những kiểu trình bày sẵn có(Automatic...) hoặc tùy chọn chi tiết bằng cách nhấn chọn Insert Table of Contents...
Tạo mục lục tự động trong Word 2007 7
Xuất hiện hộp thoại Index and Tables, chọn thẻ Table of Contents
Tạo mục lục tự động trong Word 2007 8

Print Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị khi in
Web Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị ở dạng trang web
Show page numbers: Hiển thị số trang.
Right align page numbers: Hiển thị số trang bên lề phải.
Use hyperlinks instead of page numbers: Có sử dụng liên kết từ mục lục tới trang đặt Heading Tab leader: Chọn loại đường tab từ cuối các Heading đến số trang.
Show levels: Số cấp độ Heading.
Nút Show Outlining Toolbar: Cho hiển thị thanh công cụ Outlining trên cửa sổ MS Word
Nút Options...: Mở hộp thoại Table of Contents Options: Tùy chọn thêm một số tính năng khác.

Tạo mục lục tự động trong Word 2007 9

Nút Modify...: Mở hộp thoại Style, sửa đổi định dạng font chữ cho nội dung phần mục lục tự động.

Tạo mục lục tự động trong Word 2007 10

Đỗ Hoàng Anh